„აგრო რაჭა“

ზოგადი ინფორმაციაა

ორგანიზაციის მისია: ორგანიზაციის მისიაა რაჭაში, სოფლის მეურნეობის დარგებში თანამედროვე ტექნოლოგიური პროცესების პოპულარიზაცია და დანერგვა, არსებულის მოდერნიზაცია, რაც ხელს შეუწყობს ამ სფეროში მოღვაწე მცირე და საშუალო ფერმერულ მეურნეობებს მიაღწიონ ეფექტურ წარმოებას.
ორგანიზაციის მიზანი:
ა) რეგიონში შეიქმნას სასოფლო-სამეურნეო წარმოებისათვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რაც გულისხმობს მცირე და საშუალო გაბარიტიან ტექნიკას, მანქანა-დანადგარებს, რომლებიც ადაპტირებული იქნება ადგილობრივ რელიეფთან და სხვა პირობებთან.
ბ) მცირე და საშუალო მეწარმეობა გახდეს ეფექტური, რენტაბელური, პერსპექტიული.
გ) სფეროში არსებული პრაქტიკული გამოცდილების ურთიერთშორის გაზიარება და ოპტიმალური გადაწყვეტილებების მიღება, რაც ასახვას პოვებს წარმოების პროდუქტიულობაში.
დ) რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური ფონის გაუმჯობესება, უმუშევრობისა და მიგრაციის დონის შემცირება.
ორგანიზაციის რეგისტრაციის თარიღი: 15/03/2016 წელი.
ძირითადი საქმიანობები: რეგიონში სოფლის მეურნეობის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა

მისამართი საკონტაქტო პირი ტელეფონი ელ.ფოსტა ვებ-საიტი
ქ. ამბროლაური. ხვანჭკარის ქ N24. ბექარ კობახიძე (ორგანიზაციის თავმჯდომარე) 595 95 77 88 agroracha2016@gmail.com https://bit.ly/2MjlfL8

განხორციელებული პროექტები

კომენტარი